§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę K&K Przewozy Żurawscy

1.2. Zakres działalności firmy K&K Przewozy Żurawscy obejmuje obszar Polski i Europy.

1.3. K&K Przewozy Żurawscy świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§2. Zakres obowiązywania

2.1. Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i

akceptację treści niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia

niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia

odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

§3. Wyłączenia z przewozu

3.1. Z przewozu wyłącza się :

3.1.1. przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów

prawa

3.1.2. przedmioty które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie

nadają się do przewozu środkami transportowymi

3.1.3. przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w

szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub

cuchnące, broń i amunicję.

3.2. Ponadto K&K Przewozy Żurawscy nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:

3.2.1. zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe,

z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez

ustawowo do tego upoważnione instytucje,

3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta,

3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki

naruszające dobra chronione przez prawo,

3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek

postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,

3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,

3.2.7. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla

zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć

inne Przesyłki.

3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień

zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie K&K Przewozy Żurawscy z

tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy K&K Przewozy Żurawscy

 prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach

ogólnych.

3.4. K&K Przewozy Żurawscy może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących

przypadkach:

3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia

Przesyłki,

3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,

3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki

nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§4. Warunki świadczenia usług

4.1. Przesyłka po telefonicznym bądź faksowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub

Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź

może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta w godzinach otwarcia.

4.2. K&K Przewozy Żurawscy przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub

gwarantowanym terminie, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej.

Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może

być krótszy niż terminy gwarantowane przez K&K Przewozy Żurawscy, jeżeli K&K Przewozy Żurawscy wyrazi na to

zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.

4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy

Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w

miejscu pełniącym podobną funkcję.

4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana

Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki,

Przesyłkę przechowuje K&K Przewozy Żurawscy na zasadach opisanych w pkt 4.5.

4.5. K&K Przewozy Żurawscy przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 30 dni od

terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych

wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, K&K Przewozy Żurawscy na zasadach

określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.

4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o

zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania

ponosi w całości Nadawca.

4.7. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi

dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia

należności na rzecz firmy K&K Przewozy Żurawscy przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany

jest Nadawca.

4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel firmy K&K Przewozy Żurawscy pozostawia

awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego

przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój

adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia

następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał

miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 4.9., Przesyłka

zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

4.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, K&K Przewozy Żurawscy może dodatkowo,

odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub

Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po

przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu

przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub

Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy

Przesyłek za pobraniem.

4.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź

część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa

uiszczenia należności za dokonanie przez firmę K&K Przewozy Żurawscy dodatkowych czynności, o

których mowa w pkt 4.9.

§5. Opakowanie Przesyłki

5.1. Nadawca jest obowiązany oddać firmie K&K Przewozy Żurawscy Przesyłkę w stanie

umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.

5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest

obowiązany oddać firmie K&K Przewozy Żurawscy w opakowaniu, które w szczególności powinno

być:

5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna,

plomby czy pieczęcie lakowe,

5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,

5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez

oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,

5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub

inne przewożone Przesyłki.

5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.

§6.Nadanie Przesyłki

6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu

przewozowego K&K Przewozy Żurawscy-u.

6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze

stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.

6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie

podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ

na wykonanie przez K&K Przewozy Żurawscy usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych.

6.4. Nadawca korzystający z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez K&K Przewozy Żurawscy

 obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w

innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata

zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez K&K Przewozy Żurawscy nie zwalnia

Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.3.

6.5. K&K Przewozy Żurawscy w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów

Przesyłki przyjętej do przewozu.

6.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność K&K Przewozy Żurawscy może także w każdym czasie

sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego

dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy

nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel firmy K&K Przewozy Żurawscy dokonuje

sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik

sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do

niego protokole.

6.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. stanowi podstawę do

odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu

określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w

pkt 6.5. i 6.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia

przez K&K Przewozy Żurawscy niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze

stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.

6.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu

firmie K&K Przewozy Żurawscy przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone

usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z

Cennikiem lub umową.

§7. Oznaczenie Przesyłki

7.1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na

Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania

lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym K&K Przewozy Żurawscy

 zapewnia dostęp do pocztowych książek kodowych we wszystkich punktach

przyjmowania Przesyłek.

§8. Zawartość przesyłki

8.1. Przyjęcie przez K&K Przewozy Żurawscy Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż

jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.

8.2. K&K Przewozy Żurawscy ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości.

8.3. W przypadku znalezienia w przesyłce zawartośći niezgodnej z przepisami K&K Przewozy Żurawscy

 podejmuje kontakt z nadawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do

czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.

§9. Uszkodzenie Przesyłki

9.1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel firmy K&K Przewozy Żurawscy

 obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie

data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo

sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela firmy K&K Przewozy Żurawscy)

jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę

Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko firmie K&K Przewozy Żurawscy.

§10. Wartość Przesyłki

10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość

Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty

roszczeń przeciwko firmie K&K Przewozy Żurawscy przekraczających tę kwotę.

10.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00

zł K&K Przewozy Żurawscy zobowiązany jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej

właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Płatnik.

10.3. Nadawca i Odbiorca podpisując List przewozowy z zadeklarowaną wartością

Przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami

zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w

przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł.

§11. Odpowiedzialność

11.1. K&K Przewozy Żurawscy ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki

powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w

przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

11.2. K&K Przewozy Żurawscy nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata,

ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn

leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania

się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie

wywołanych winą firmy K&K Przewozy Żurawscy albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej

należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne

nieprzewidziane, niezależne od firmy K&K Przewozy Żurawscy zdarzenia.

11.3. K&K Przewozy Żurawscy nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu

Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:

13.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w

nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),

11.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,

11.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na

Liście przewozowym,

11.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.

11.4. K&K Przewozy Żurawscy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści

wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w

stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.

11.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja

ubezpieczeniowa, K&K Przewozy Żurawscy nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym

paragrafie.

11.6. Odpowiedzialność firmy K&K Przewozy Żurawscy za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne

rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez K&K Przewozy Żurawscy ich pobrania i jest ograniczona

do wysokości pobranej kwoty.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po

bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.